Informacje o Cechu

Informacje o Cechu

W ramach działalności statutowej zajmujemy się pomocą rzemieślnikom w prowadzeniu ich działalności gospodarczej, sporządzaniem umów z młodocianymi pracownikami, rozliczaniem refundacji za młodocianych pracowników, uzyskiwaniem ulg z tytułu wyszkolenia ucznia, pośredniczeniem w egzaminach zawodowych. Staramy się również udzielać wszelkich informacji, wyjaśnień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników. 
 
Najnowsza historia i działalność Cechu Rzemiosł Różnych w Trzciance
 
Zarówno w czasach zamierzchłych, jak i w czasach współczesnych głównym celem działania cechów jest rozwój rzemiosła. Obecnie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim działają aktywnie dwa cechy. Pierwszym z nich jest Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Czarnkowie, a drugim jest Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Trzciance. Zrzeszają one rzemiosła branży drzewnej, metalowej, spożywczej oraz usługowej. Poza Czarnkowem i Trzcianką, do ważnych skupisk rzemiosła na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego należą również Wieleń, Lubasz, Połajewo i Krzyż Wielkopolski.
 
Cechy nadzorują między innymi przebieg przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz reprezentują interesy członków wobec terenowych organów administracji państwowej. W ramach swojej działalności organizują również spotkania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zapoznawanie rzemieślników z przepisami podatkowymi, ubezpieczeniowymi itp. Cechy udzielają również pomocy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz uczniowskiej.
 
 
Po drugiej wojnie światowej ówczesny powiat trzcianecki, który w wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku znalazł się w zaborze pruskim, powrócił do Polski. Działania wojenne spowodowały duże zniszczenie Trzcianki. Władze polskie, przystępując do organizacji życia w mieście i w powiecie znalazły wielką pomoc ze strony trzcianeckich rzemieślników. Wiele zakładów rzemieślniczych uruchomiono już w maju 1945 roku, przy czym wytwórcy przystąpili nie tylko do uruchamiania własnych warsztatów, lecz również aktywnie uczestniczyli w odbudowie i remontowaniu zniszczonych i zdewastowanych urządzeń komunalnych.
 
W miarę zwiększania się ilości zakładów rzemieślniczych i po uzyskaniu zgody władz terenowych powołano cechy branżowe. Pierwszymi powołanymi po wojnie organizacjami rzemieślniczymi w Trzciance były cechy: fryzjerski, krawiecko-malarski, stolarski, ślusarsko-kowalski, rzeźnicki, piekarski i szewsko-cholewkarski. Na ich czele stanęli najbardziej aktywni działacze: Leon Furman, Stanisław Dembiński, Antoni Kochner, Józef Zborowski, Czesław Kończak, Wincenty Pyszka oraz Aleksander Hryciuk.
 
Dla skoordynowania działalności cechów powołano Powiatowy Związek Cechów w Trzciance, którego prezesem został Leon Furman. Działalność Cechów i Związku należy ocenić jako bardzo owocną. Ten stan rzeczy trwał do 1947 roku, kiedy to w wyniku reorganizacji rzemiosła w miejsce Powiatowego Związku Cechów powołano Okręgowy Związek Cechów z siedzibą w Wągrowcu, natomiast w Trzciance utworzono jego delegaturę, a zreorganizowane cechy wraz z władzami powiatu przeniesiono do Piły. Od tego momentu rzemiosło w Trzciance dzieliło losy rzemiosła pilskiego, z którym współdziałało w akcji szkoleniowej oraz kulturalno-oświatowej.
 
Przeniesienie organizacji cechowych do Piły nie zadowalało jednak miejscowych rzemieślników, którzy przez szereg lat domagali się przybliżenia cechów do miejsc zamieszkania i działalności. Ponieważ oddziaływanie organizacji na członków w Trzciance z każdym rokiem malało, 16 listopada 1958 roku miejscowi działacze przy poparciu lokalnych władz terenowych podjęli uchwałę o wystąpieniu do Izby Rzemieślniczej z postulatem powołania Cechu Rzemiosł Różnych w Trzciance.
 
Zarządzeniem z 27 kwietnia 1959 roku Wydział Przemysłu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu przychylił się do tego wniosku, wobec czego 1 czerwca 1959 roku Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Trzciance powołało władze organizacji. W chwili powołania, Cech zrzeszał wówczas 107 rzemieślników z terenu miasta Trzcianka oraz ówczesnego powiatu trzcianeckiego.
 
Pierwszy Zarząd Cechu ukonstytuował się w następującym składzie:
Starszy Cechu – Jan Jurkiewicz
Podstarsi – Leon Furman i Michał Romańczuk
Sekretarz – Franciszek Rogosz
Skarbnik – Marian Cholewiński
Członkowie – Władysław Kita i Stanisław Senger
 
Dla ułatwienia miejscowemu rzemiosłu prowadzenia działalności rzemieślniczej, 8 sierpnia 1962 roku grupa 20 rzemieślników, będących jednocześnie członkami Cechu, powołała do życia Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia, Zbytu i Usług w Trzciance, która specjalizowała się przede wszystkim w robotach remontowo-budowlanych i stolarskich. Swoją działalnością Spółdzielnia przyczyniła się do znacznego ożywienia aktywności gospodarczej nie tylko swoich członków, ale również całego środowiska rzemieślniczego zrzeszonego w Cechu. 
 
W listopadzie 1965 roku biura Cechu przeniesiono do lokali znajdujących się w jednym budynku z Rzemieślniczą Spółdzielnią Zaopatrzenia, Zbytu i Usług. Odtąd datuje się znaczne ożywienie Cechu na odcinku działalności statutowej i społeczno-zawodowej. Liczba warsztatów wzrosła do 149, a szkolonych przez nie uczniów do 64. Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych na Ziemi Trzcianeckiej, 22 listopada 1970 roku trzcianeckiemu rzemiosłu został wręczony sztandar cechowy.
 
Cech Rzemiosł Różnych w Trzciance działa na podstawie i zgodnie ze Statutem oraz utrzymuje się ze składek członkowskich. Główne zadania i usługi Cechu to przede wszystkim nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji państwowej i samorządowej, organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz znajomości przepisów prawa (w tym podatkowych i ubezpieczeniowych), organizowanie narad branżowych i szkoleń, bieżące informowanie o zmianach przepisów prawa, udzielanie pomocy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, propagowanie rozwoju rzemiosła poprzez zachęcanie młodocianych do nauki rzemiosła, a także bieżąca współpraca z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie dokształcania teoretycznego.
 
Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Trzciance zrzesza ponad 100 rzemieślników.